Socialni programi

FIHO programi

 

Program 1-Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

Namen in cilj programa:
- nudenje strokovne podpore pri socialnih stiskah slepih in slabovidnih oseb, ki nimajo zakonsko urejenega statusa in zagotovljenih pravic iz naslova okvare vida;
- nudenje strokovne podpore pri iskanju zaposlitve in pri izbiri poklicnega cilja, razvoju osebnostnih spretnosti oziroma veščin za učinkovitejši nastop na trgu dela;
- udejanjanje pravice do čim bolj neodvisnega in samostojnega življenja s svojimi oblikami pomoči, ki se odzivajo na konkretno življenjsko situacijo osebe z okvaro vida;

- zagotoviti psihosocialno pomoč slepim in slabovidnim osebam ter omogočiti delovno in socialno integracijo ciljne skupine, vključene v izvajanja aktivnosti.

 

Program 2-Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

Namen programa:

-pomagati osebi, ki je delno ali v celoti izgubila vid, sprejeti svojo novo življenjsko situacijo, se usposobiti za njeno obvladovanje in živeti čim bolj neodvisno in samostojno življenje;

-upoštevati konkretne potrebe in življenjsko situacijo slehernega posameznika in možnosti lokalnega okolja;

-aktivirati potenciale posameznika in na najrazličnejše načine spodbujati slepe in slabovidne posameznike, da dosežejo višjo kakovost življenja;

-utrjevati povezanost in vključenost v lokalno socialno mrežo za večje razumevanje za posebne potrebe slepe ali slabovidne osebe ter njihovo aktivno udeležbo v neposrednem okolju.

Glavni cilj programa:

-z organiziranjem in izvedbo socialnih aktivnosti za različne skupine slepih in slabovidnih oseb omogočiti osebi z okvaro vida večjo socialno vključenost in čim bolj neodvisno življenje ter tako pomagati k višji kakovosti življenja.

Sklopi

Sklop 2.1: Pomoč, organiziranje in izvedba socialnih aktivnosti za različne skupine slepih in slabovidnih;

Sklop 2.2: Organiziranje življenja v bivalnih enotah in usposabljanje slepih oseb za življenje v bivalnih enotah;

Sklop 2.3: Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti;

 

Program 3-Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

Namen programa:

-svetovati in zagotoviti optimalni tehnični pripomoček glede na vrsto in stopnjo okvare vida ob upoštevanju individualnih potreb pri delu, šolanju ali vsakdanjem življenju;

-pomoč pri ustvarjanju pogojev za čim bolj kakovostno življenje posamezne slepe oziroma slabovidne osebe in njeno vključenost v življenje skupnosti;

-s sodobno informacijsko tehnologijo se odzivati na posebne potrebe slepih in slabovidnih oseb ter podpira njihovo neodvisnost.

Cilji programa:

-omogočiti čim večjemu številu slepih in slabovidnih dostop do prilagojene računalniške opreme ter s tem do množice informacij, ki jih danes ponuja računalniški medij;

-usposabljati uporabnike za delo z računalnikom in pripadajočo opremo;

-usposobiti slepe oziroma slabovidne oseb za dejansko uporabo prilagojenih tehničnih pripomočkov v vsakdanjem življenju.

 

Program 4-Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne osebe

Namen programa:

-zagotoviti komunikacijsko neodvisnost slepi in slabovidni osebi ter jo na področju računalništva opismeniti in ji omogočiti uporabo informacijske tehnologije;

-omogočati slepi osebi pisno komunikacijo, ki je pogoj za polnejšo vključenost v socialno življenje in višjo kakovost življenja;

-spodbujati kulturne aktivnosti, da bi tudi slepe in slabovidne osebe imele možnost izražanja svojih interesov in sposobnosti in se potrjevati kot osebnosti;

-prispevati k osveščanju javnosti, ne le o posebnih potrebah slepih in slabovidnih oseb, temveč tudi o njihovih sposobnostih ter njihovi večji integraciji v življenjsko okolje.

Cilji programa:

-naučiti slepo osebo branja in pisanja brajice;

-usposobiti osebo za samostojno uporabo pripomočkov za branje in pisanje;

-pomagati svojcem in prijateljem oseb z okvaro vida lažje razumeti slepo ali slabovidno osebo.

Sklopi

         Sklop 4.1: Opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb

Sklop 4.2: Usposabljanje in izobraževanje različnih skupin slepih in slabovidnih;

Sklop 4.3: Organiziranje in izvedba kulturnih programov in aktivnosti;

 

Program 5-Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih

Namen programa je spodbujanje množične rekreacije in množičnega športa invalidov s ciljem integracije, socializacije, oblikovanja osebnosti in družabnosti ter ne glede na delno gibalno oviranost, slepim in slabovidnim osebam čim dalj časa ohraniti psihofizično kondicijo.

Cilji programa:

-omogočiti vključevanje v prilagojene športne in šahovske aktivnosti ter rekreacijo čim večjemu številu slepih in slabovidnih

-nuditi pogoje za razvoj športne in šahovske dejavnosti in s tem različnim osebam z okvaro vida omogočiti aktivno preživljanje prostega časa, druženje, krepitev samozavesti in razvijanje drugih sposobnosti, ki jih spodbuja igra: spomin, koncentracijo...

Program spodbuja slepe in slabovidne, da so telesno aktivni in se redno ukvarjajo s športom. Pri tem je nudena strokovno pomoč pri načrtovanju in izpeljavi treningov, pri snovanju in uresničevanju zastavljenih ciljev ter pri udeležbi na tekmovanjih.

 

Program 6-Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb

Namen programa:

-omogočiti slepim in slabovidnim osebam, da živijo v skupnosti in samostojno odločajo o svojem življenju;

-omogočiti slepim in slabovidnim osebam bolj neodvisno življenje, s preprečevanjem oz. blaženjem socialne in psihične posledice okvare vida;

-prepoznati pomembno vlogo družine in neposrednega socialnega okolja.

Cilji programa:

-omogočiti posamezniku, da živi polno in ustvarjalno življenje v običajnem življenjskem okolju in neodvisno od družine;

-imeti možnost, pravico in dolžnost, da si sam ureja življenje;

-nuditi pomoč pri spremljanju in zadovoljevanju potreb po negi in pomoči izven znanega in obvladljivega okolja;

-usposabljati nove osebne asistente.